Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Sociálne poradenstvo

Slovo poradenstvo je odvodené od slova radiť, čím sa mylne vytvára dojem, že poradca je človek, ktorý dáva rady, hotové návody a riešenia, disponuje prostriedkami, ktoré klientovi pomôžu zvládnuť situáciu či vyriešiť problém.

Preto úlohou sociálneho poradcu je minimalizovať neprimerané očakávania klienta, ponúknuť mu aktívnu participáciu na riešení problému, pri čom by ho mal sociálny poradca podporovať, informovať, vzdelávať, vytvárať podmienky pre zmenu, mal by byť katalyzátorom procesu riešenia problému, mal by pomáhať klientovi nahliadnuť na rôzne možnosti a alternatívy konštruktívnej zmeny.Cieľom sociálneho poradenstva je poskytovanie základných informácií, ktoré umožňujú orientáciu v možnostiach riešenia situácie, o nárokoch, ktoré vyplývajú z právnych noriem upravujúcich sociálnu ochranu alebo konkrétna pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie klienta, a to buď zmiernením jej dôsledkov alebo odstránením príčin a dôsledkov. Je dôležité motivovať klienta k aktivite a riešeniu svojej situácie vlastným pričinením.

Sociálne poradenstvo sa poskytuje v troch úrovniach:

 1. Základné sociálne poradenstvo
 2. Odborné sociálne poradenstvo
 3. Špecializované sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo prvého kontaktu Ide tu hlavne o rozhovory s klientom s cieľom sociálnej diagnostiky a využívania účinnej metodiky zvládania jeho krízových situácií a problémov. Sociálny pracovník poskytuje základné informácie o existujúcich predpisoch, nariadeniach a existujúcich formách pomoci. Poradenstvo prvého kontaktu zabezpečuje, aby občania netrpeli neznalosťou svojich práv a povinností, neznalosťou dostupných služieb alebo neschopnosťou účinne vyjadriť svoje potreby.

Odborné sociálne poradenstvo Predstavuje kalitatívne vyšší stupeň a vyznačuje sa nasledovnými znakmi: Ide o súbor činností, má teda činnostný charakter. Táto činnosť je určená na podporu klienta Miera podpory klienta zo strany sociálneho pracovníka je individuálna podľa potreby konkrétneho klienta. Táto činnosť sa zameriava na riešenie reálne exitujúcich ťažkostí a problémov, ktoré sú výsledkom sociálnej reality klienta a ktoré klient zároveň vníma ako zaťažujúce a neriešiteľné.

Špecializované sociálne poradenstvo Poskytuje sa v situácii, keď problémy klientov vyžadujú špeciálne vedomosti, zručnosti a využívanie poradenských postupov v rámci organizačne rozvinutého a profesionálne zabezpečeného poradenstva. Prax ukázuje, že občania majú vo všeobecnosti nízke právne vedomie. Našou snahou je pomôcť občanom poznať svoje práva a povinnosti. Často občan začne riešiť svoju situáciu, až keď je neskoro.

Združenie STORM poskytujeme bezplatné a anonymné poradenstvo prioritne v oblastiach:

 • Riziká spojené s užívaním drog
 • Experimentovanie s drogami
 • Účinky a prejavy rôznych psychoaktívnych látok
 • Orientácia v systéme liečby závislosti a jej možnosti na Slovensku
 • Orientácia v systéme sociálnych služieb
 • Problémy vo vzťahoch s rodinou, priateľmi v dôsledku rizikového správania
 • Domáce násilie a rodovo podmienené násilie spájané s užívaním drog či alkoholu.
 • Možnosti testovania na prítomnosť drog v organizme
 • Možnosti testovania na pohlavné a krvou prenosné ochorenia
 • Obchodovanie s ľuďmi (podozrenie, že poznáte obeť alebo ste sami obeťou, nedôveryhodné inzeráty na prácu a i.)
 • Zachovávanie, porušovanie, ochrana ľudských práv a informácie s tým súvisiace

Kontaktovať nás môžte:

 • telefonicky 0905 943 229
 • mailom zdruzenie.storm@gmail.com
 • osobne v KC PRIESTOR v Seredi každý druhý piatok od 13:00 - 17:00
 • prostredníctvom webovej stránky www.e-poradna.sk
Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie