Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Umenie sieťovať a vzdelávať sa

V dňoch 11. až 17. novembra sa v Lisabone uskutočnilo školenie RAISING NEET'S TALENT na tému Social Street Work s deťmi a mládežou, na ktorom som mala možnosť vzdelávať sa. Pod lektorovaním portugalskej mimovládnej organizácie CAI – Conversas Associação Internaciona v spolupráci so slovinskou organizáciou Zavod Bob a finančnou podporou programu Erazmus+ vytvorili týždňové školenie spojené s návštevou dvoch komunít s vlastnými projektmi, kde sociálni pracovníci dávajú dobrú noc.

Školenie bolo zamerané na pracovníkov s mládežou, zamestnancov, študentov, dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú terénnu prácu s mladými, pre ktorých je špecifické, že sa nepripravujú výkon povolania a zároveň nie sú súčasťou trhu práce (=NEETs). Hlavnými myšlienkami realizovania tohto školenia boli zlepšenie sprevádzania mladých s týmito charakteristikami, posilniť kompetencie terénnych pracovníkov s mládežou, zvýšiť kvalitu terénnej práce a popri tom hlavne zdieľať a inovovať dobrú prax v tejto oblasti práce.

Školenie bolo rozdelené do dvoch častí; prvá bola viac zameraná na aktivity a diskusie spojené s marketingovými stratégiami organizácie a kládol sa dôraz na rozvinutie potenciálu organizácie s využitím aktívnej pomoci cieľovej skupiny, pričom druhá časť sa zameriavala na social advokacy (neviem to preložiť :D), kde sme sledovali cieľ zosieťovať svoje skúsenosti s miestnymi samosprávami pri riešení projektov, ktoré si vyžadujú kooperáciu. Vďaka rozdielnej histórii každého zariadenia a vplyvom rozdielnych sociálno-politických faktorov, sme si zdelili rôznorodé a nápady a skúsenosti z tejto témy, medzi mnohými aj vývoj projektu o rekonštrukcii našej u-rampy. „Act in local, think in global,“ sa stala mojou obľúbenou vetou v tejto časti školenia.

Popri tom sme absolvovali dve návštevy komunít obývaných sociálne zraniteľnými skupinami obyvateľstva - hlavne etnickými minoritami, prisťahovalcami z celého sveta, či miestnymi obyvateľmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tu nám priamo členovia komunity predstavili spôsob práce sociálnych pracovníkov s využitím členov komunity k aktivitám posilňujúcim kvalitu života.

Mám radosť, že prostredníctvom svojej práce sa môžem hlbšie vzdelávať o témy, ktoré ma zaujímajú a verím, že nadobudnuté skúsenosti a kontakty využijem vo svojom budúcom profesionálnom smerovaní.

Autorka: Bc. Mária Ösziová Kontaktná pracovníčka v NPDM CIRKUS

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie