Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Andrea Hugáňová - Združenie Storm

Mgr. Andrea Hugáňová, PhD.

Dosiahnuté vzdelanie

 • 2009-2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta soc. vied a zdravotníctva odbor: Sociálna práca
 • 2007 – 2009, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta soc. vied a zdravotníctva odbor: Sociálna práca so zameraním na poradenstvo
 • 2004 – 2007, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta soc. vied a zdravotníctva odbor: Sociálna prácaa

Kurzy, workshopy, výcviky

2014

 • frekventantka Kurzu trénerov programu ART/Aggression Replacement Training/Tréning rozvoja sociálnych kompetencií (NÁVRAT, občianske združenie)

2013

 • absolventka dvojročného akreditovaného vzdelávacieho programu Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby (Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica, Bratislava)

2011

 • Certifikát o absolvovaní tréningu „Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi“ organizovaný Ministerstvom vnútra SR a IOM
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Dobrá praxe v nízkoprahových službách“ udelené Českou asociáciou streetwork
 • Osvedčenie o účasti na odbornom vzdelávacom bloku „Kontaktná práca v nízkoprahových službách“ (Kurz viedol: Mgr. Michal Zahradník)
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu s názvom "Obchodovanie s ľuďmi" (MV SR)
 • Osvedčenie o absolvovaní semináru Těhotné uživatelky drog a matky uživatelky v TP, KC a DS (Česká asociace streetwork, o.s. Praha)
 • Certifikát o absolvovaní vzdelávania v rámci projektu Budovanie kapacít v samospráve a treťom sektore prostredníctvom inovatívneho vzdelávania, SK0102 (Agentúra Euroformes, n.o.)

2010-2011

 • frekventantka kurzu Dobrá praxe v nízkoprahových službách (Česká asociace streetwork, o.s. Praha)

2010

 • Osvedčenie o aktívnej účasti na workshope - PCA v skupinovej práci s deťmi a adolescentmi (PCA Inštitút Ister Bratislava)
 • Osvedčenie o aktívnej účasti na workshope - PCA v individuálnej práci s deťmi a adolescentmi (PCA Inštitút Ister Bratislava)

2009

 • Osvedčenie o aktívnej účasti na kurze – Komunikácia s „problémovým“ dieťaťom a rodičom (Arte, Bratislava)
 • Osvedčenie o aktívnej účasti na workshope – Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou (Coachingplus, Bratislava)
 • Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou – Špecifické odb. vedenie a podpora profesionálneho rastu (CPPPP, Bratislava)

2008

 • Osvedčenie o účasti na workshope – Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore (Coachingplus, Bratislava)
 • Certifikát o absolvovaní tréningu Identifikácia obchodovaných osôb (IOM Slovensko)
 • Osvedčenie o aktívnej účasti na workshope – Efektívny pomáhajúci rozhovor (Coachingplus, Bratislava)
 • Certifikát – Vzdelávanie dobrovoľníkov ku skvalitneniu práce v svojpomocných skupinách závislostí – výcvikový program (CPIS Budúcnosť, Nitra)
Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie