https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - 15 rokov CIRKUSu

O nás / Blog

15 rokov CIRKUSu

Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS

Svojím vznikom (2007) reagovalo na potrebu detí a mládeže, ktorí trávili svoj čas na sídlisku v Nitre bez jeho zmysluplného aktívneho vyplnenia. Za štrnásť rokov nepretržitého fungovania program CIRKUS realizoval desiatky rôznorodých aktivít.

Medzi pravidelné patrí prevádzka klubovne v Komunitnom centre na Nedbalovej ulici. – 1687x – a realizácia terénnej časti programu priamo v uliciach sídlisk Klokočina a Chrenová – 667x.

V roku 2013 sa služba rozšírila o online poradenstvo, čím je dostupnejšia viacerým deťom a mládeži. Slúži na informovanie, poradenstvo pre klientov programu a aj pre všetkých obyvateľov mesta vo veku od 10 do 20 rokov. Od roku 2021 program CIRKUS pre klientov realizuje svoju činnosť na viacerých sociálnych sieťach – Facebook, Instagram, Twitch. Online služby boli výrazne posilnené v období prepuknutia pandémie koronavírusu v r. 2020.

Terénnu prácu a kontaktovania detí a mladých ľudí priamo v ich prirodzenom prostredí program CIRKUS začal využívať v roku 2013. Po pauze v rokoch 2015 až 2017 sa plnohodnotne venuje terénnej práci nepretržite od roku 2018 vďaka aj podpore Implementačnej agentúry MPSVR SR.

CIRKUS ponúka služby v teréne 4x týždenne na dvoch sídliskách – Klokočina a Chrenová; 4x týždenne služby v klube a 5 dní v týždni online poradenstvo v náročných situáciách prostredníctvom sociálynch sietí. 5 dní do týždni je pre klientov, rodičov i komunitu k dispozícii individuálne poradenstvo so sociálnymi pracovníkmi programu.

Za štrnásť rokov existencie mali pracovníci a dobrovoľníci programu možnosť pracovať s 352 dlhodobými klientmi a so stovkami jednorázových/krátkodobých klientov. Deti a mládež najčastejšie prichádzajú s pre nich neustále aktuálnymi témami – rodina a rovestnícke vzťahy (2903x), škola a záškoláctvo (2349x) a alkohol a iné drogy (1002x). Posledné roky sa medzi deťmi a mládežou dostávajú do popredia témy spojené s technologickým vývojom – kyberšikana, nelátkové závislosti, bezpečie na internete (335x).

Program sa popri cieľovej skupine detí a mladých ľudí venuje aj komunite sídliska. Od začiatku svojej existencie pravidelne raz ročne organizuje komunitné podujatia, ktoré slúžia na spájanie komunity a vytváranie dialógu. V lete 2018 bola vybudovaná komunitná záhradka priamo na sídlisku. Prostredníctvom nej pracovníci sprevádzajú klientov v environmenálnych témach. V tom istom roku sa podarilo pracovníkom zrekonštruovať Urampu na skateparku na Dieloch, čo viedlo k zvýšeniu bezpečnosti pri aktívnom trávení voľného času.

CIRKUS vytvára deťom a mladým bezpečný priestor na sebarealizáciu. Vďaka otvorenému prístupu a partnerskému vzťahu zapája klientov programu do tvorby služieb i aktivít. Svojím prístupom sa snaží byť klientom čo najbližšie a čo najdostupnejšie. Štatistické ukazovatele využívania služieb klientmi rok čo rok stúpajú.

Mgr. Mária Ösziová
koordinátorka programu CIRKUShttps://www.high-endrolex.com/50