Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Ochrana osobných údajov

EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Článok 13 "Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby"

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno a právna forma: Združenie STORM, o.z.
Sídlo: Nedbalova 17, 949 01 Nitra
IČO: 378 683 14
Kontaktné údaje: zdruzenie.storm@gmail.com
Identifikačné a kontaktné údaje zástupcu: Pavol Ščasný, zdruzenie.storm@gmail.com, 0905 943 229

Kategórie dotknutých osôb:

zamestnanci, bývalí zamestnanci, osoby blízke zamestnancom, uchádzači o zamestnanie.

Účely spracúvania osobných údajov:

plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), vrátane predzmluvných vzťahov.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi
 • zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

 • Zdravotné poisťovne
 • Sociálna poisťovňa
 • Daňový úrad
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Doplnkové dôchodkové sporiteľne
 • Dôchodkové správcovské spoločnosti
 • Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce)
 • Štatistický úrad
 • Súd, orgány činné v trestnom konaní
 • Exekútor

Doba uchovávania osobných údajov:

Mzdové listy - 50 rokov
Výplatné listiny - 10 rokov
Rodinné prídavky a materské príspevky - 5 rokov
Prehlásenia k dani zo mzdy - 10 rokov
Zrážky zo mzdy - 5 rokov
Podklady k mzdám - 5 rokov
Osobné spisy zamestnancov - 70 rokov (od narodenia zamestnanca)
Evidencia dochádzky - 5 rokov
Evidencia dovoleniek - 5 rokov
Popisy pracovných činností - 10 rokov
Dohody mimo pracovného pomeru - 10 rokov
Dohody o hmotnej zodpovednosti - 5 rokov (po strate platnosti)
Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie - 20 rokov
Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny - 20 rokov
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika - 5 rokov
Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia - 5 rokov
Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie - 5 rokov

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov, má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018. O tejto skutočnosti musí byť dotknutá osoba, ako aj všetci príjemcovia, ktorým boli jej údaje poskytnuté, informovaná.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátanie profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo na prístup k jej osobným údajom, ktoré sa spracúvajú, ako aj právo získať potvrdenie o spracúvaní/nespracúvaní jej osobných údajov.

Dotknutá osoba má tiež právo získať ďalšie doplňujúce informácie vymedzené v písm. a) až h) §21 zákona 18/2018, a to:
- na aký účel prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje;
- ktoré osobné údaje spracúva;
- komu prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje poskytuje;
- ako dlho budú osobné údaje dotknutej osoby uchovávané;
- odkiaľ osobné údaje získal;
- aké primerané záruky ochrany osobných údajov prijal prevádzkovateľ pri prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018.

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodných organizácii.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie