Spolupráca / EEA projekty

Právo pre všetkých

Právo pre všetkých - bez výnimky. Právo na informácie, na vedomosti, na poskytované služby, na dodržiavanie ľudských práv. Pretože nízke povedomie v oblasti ľudských práv a práv vo všeobecnosti často vedie k ich porušovaniu.

Združenie STORM vďaka podpore z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 spravovaného Nadáciou otvorenej spoločnosti realizovalo v rokoch 2015 - 2016 nový osvetový projekt na zvýšenie informovanosti o dodržiavaní ľudských práv.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú injekční užívatelia drog a osoby pracujúce v sex-biznise. Práve tieto cieľové skupiny sú mnoho krát svedkami porušovania ľudských práv a ich dôsledkov. Zvýšením informovanosti a podporou v ťaživých okolnostiach môžu spolu s terénnymi a kontaktnými sociálnymi pracovníkmi životnú situáciu zmierniť alebo vyriešiť. Pravidelný kontakt s cieľovou skupinou prebiehal každý týždeň v troch mestách - v Nitre, Seredi a Trnave priamo na ulici alebo v kontaktnom centre ZÓNA. Klienti okrem informácií mali možnosť využiť aj právne poradenstvo.

Inovatívnou súčasťou projektu boli workshopy vedené v spolupráci s policajným zborom v jednotlivých mestách. Cieľom týchto opätovných stretnutí bolo vzájomné spoznanie sa, zdieľanie informácií, vytváranie spoločných bodov na diskusiu v prospech klienta.

Projekt „Právo pre všetkých“ bol podporený sumou 14299,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu „Právo pre všetkých“ je podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv.