https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Čo sme stihli za 3 mesiace

O nás / Blog

Čo sme stihli za 3 mesiace

Kontaktné centrum ZÓNA bolo od začiatku roka otvorené pre klientov 43x a 15x mali klienti ale aj ľudia z verejnosti možnosť využiť individuálne poradenstvo. Počet kontaktov s klientmi do 15. apríla 2021 bol 379 a prijali sme 10 218 injekčných striekačiek.

V rámci služieb sme poskytli 373x zdravotné poradenstvo, kde sme klientov najčastejšie informovali o aktuálnych pandemických opatreniach a očkovaní. Bola im meraná teplota a dezinfikované ruky. V súvislosti s aktuálnou situáciou COVID-19 sme klientom distribuovali ochranné pomôcky proti šíreniu vírusu. Klientom sme poskytli ochranné rúška a respirátory v počte 129 kusov, rukavice v počte 40 kusov a dezinfekčný gél v počte 110 kusov. Samozrejme netreba zabúdať aj na ochranu pred pohlavne prenosnými ochoreniami. Preto sme klientom distribuovali 670 prezervatívov.

Medzi ďalšie poradenstvá, ktoré sme poskytli klientom počas našich služieb patrilo právne poradenstvo, sociálne poradenstvo zamerané prevažne na hľadanie práce, ubytovania či evidovania sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie. Klienti sa informovali 10x ohľadne liečby, chceli vedieť aké majú možnosti ak chcú nastúpiť na liečbu a aké podmienky treba spĺňať. S klientmi boli realizované aj motivačné rozhovory na rôzne témy.

Klientom je kontaktné centrum ZÓNA nápomocné, o čom svedčia aj ich odpovede na otázku: Ako ti kontaktné centrum ZÓNA naposledy pomohlo?

,,Moc...aj psychicky aj fyzicky aj hocijako. Cítim oporu, ktorú potrebujem.“ ,,Veľmi, vybavil som si občiansky preukaz, dôchodok...Som nadmieru spokojný.“ ,,Najviac mi pomáha to, že sa tu vyrozprávam, že nám venujete čas. Ja si myslím, že keď niekomu venuješ čas daruješ mu kus svojho života:“

Od začiatku roka prebieha aj projekt 3P- práca, pomoc podpora, ktorý prešiel značnými zmenami. Pred samotným začiatkom výkonu pracovného tréningu klient absolvuje vstupný pohovor, ktorý pozostáva z jednoduchých otázok a pracovník sa snaží simulovať priebeh pohovoru, akoby prebiehal vo firme, kde sa klient uchádza o zamestnanie. Cieľom je viesť klientov k zamysleniu sa nad svojimi doterajšími pracovnými skúsenosťami ale aj nad osobnostnými vlastnosťami, zručnosťami a podobne. Časť našich klientov nikdy na pracovnom pohovore nebola a nevedia, ako celý proces prebieha. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli realizovať simuláciu pohovoru, aby sa klienti naučili správne komunikovať a reagovať na otázky. Okrem toho aj preto, aby nepociťovali tak vysoký strach a trému, keď sa budú uchádzať o zamestnanie.

Po absolvovaní vstupného pohovoru s klientom uzatvárame dohodu, ako to býva v bežných zamestnaniach. V dohode je uvedená náplň práce, miesto a čas výkonu práce, mzda. V dohode klient uvádza, na aký účel chce získať finančné prostriedky.

Do projektu 3P sa zatiaľ zapojilo 7 klientov, odpracovali 35 hodín. Zarobené finančné prostriedky využili prevažne na kúpu kolku na občiansky preukaz, nákup potravín, či telefónny kredit.

„Projekt ‘3P – práca, pomoc, podpora’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

V mesiaci február a marec sme realizovali zber voľne pohodených injekčných striekačiek v uliciach mesta Sereď. Pri zbere sme našli 4 injekčné striekačky, najčastejšou lokalitou bola Železničná stanica. Okrem toho sme 3x dostali podnet na zlikvidovanie injekčnej striekačky z radov občanov mesta Sereď.

V súvislosti s touto aktivitou sme v mesiaci marec umiestňovali monitorovacie tabuľky, ktoré informujú o tom, že dané miesto pravidelne monitorujeme a takisto je na nich uvedený aj kontakt, v prípade, že by občania našli niekde pohodenú injekčnú striekačku. V marci boli tabuľky umiestnené na ulici Poštová, Spádová, Legionárska, Dolnomajerská, Cukrovarská, Garbiarska, Dionýza Štúra, Námestie Slobody a Ivana Krasku.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na info@zdruzeniestorm.sk alebo telefonicky na 0905 943 229.

Autorka: Mgr. Terézia Bačová, sociálna pracovníčka programu ZÓNA

https://www.high-endrolex.com/50