best click to investigate is the ideal example of magnificence and type.typically the geneva bench mark was in fact trained as a result of ob rolex day date 118346 rolex calibre 2813 mens 13mm for sale.

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - EEA projekty

Spolupráca / EEA projekty

KROK VPRED – podpora znevýhodnených skupín obyvateľov a ochrana zdravia v regióne

Z Á K L A D N Á C H A R A K T E R I S T I K A P O D P O R E N É H O P R O J E K T U

Účel podporeného projektu:

1. mobilnou terénnou prácou a ambulantnou sociálnou prácou v nízkoprahovom kontaktnom centre prispieť k zníženiu zdravotných a sociálnych rizík vyplývajúcich z injekčného užívania drog u aktívnych užívateľov drog v mestách Nitra, Sereď, Trnava v zmysle filozofie Harm Reduction.

2. kontaktovať skrytú populáciu a poskytovať poradenstvo klientom v mestách Nitra, Sereď, Trnava,

3.nízkoprahovým poradenstvom zvyšovať motiváciu klientov projektu – injekčných užívateľov drog k zlepšeniu svojej aktuálnej životnej situácii,

4. distribúciou sterilných injekčných striekačiek a iného zdravotníckeho materiálu znížiť počet opakovane používaných a zdieľaných injekčných striekačiek, a tým znížiť riziko prenosu krvou
prenosných ochorení medzi užívateľmi ale aj majoritu,

5. zberom a bezpečnou likvidáciou použitých injekčných striekačiek znížiť riziko náhodného prenosu krvou prenosných ochorení na okolie užívateľa a majoritu,

6. minimalizovať počet nechránených sexuálnych stykov u užívateľov drog a osôb pracujúcich v pouličnom sex-biznise a tým znížiť riziko prenosu pohlavných a krvou prenosných ochorení medzi klientmi projektu, ako aj z klientov projektu na majoritnú populáciu.

Naplnenie účelu podporeného projektu je posudzované na základe dosiahnutia nasledujúcich výstupových ukazovateľov:
 Počet kontaktov s rizikovou skupinou
Počiatočný stav: 3959
Cieľová hodnota: 4050


 Počet bezpečne zlikvidovaných použitých injekčných striekačiek v rámci ochrany verejného zdravia
Počiatočný stav: 105 407 ks
Cieľová hodnota: 112 000 ks


Počet nahlásených injekčných striekačiek zo strany verejnosti
Počiatočný stav: 231
Cieľová hodnota: 350

https://www.high-endrolex.com/50