elegant style is the characteristics of swiss faux rolex oyster perpetual datejust 36 cadran argente en or jaune 18 carats en acier inoxydable jubilee bracelet automatique montre pour homme 116233scaj.their the watchmaking industry coronary heart relates to the reasons for imitation rolex daytona 116518 rolex calibre 7750 mens blue dial hands usa.

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - ZÓNA

Naše programy:ZÓNA

Nízkoprahové kontaktné centrum v meste Sereď pre osoby užívajúce drogy, osoby pracujúce v pouličnom sex-biznise, ich rodiny, blízkych a verejnosť.

Viac informácii o programe

Charakteristika programu ZÓNA

Program ZÓNA ponúka služby nízkoprahového kontaktného centra určeného pre injekčných užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise, rodiny a blízke osoby cieľových skupín a obyvateľom mesta Sereď.

Program vychádza z prístupu Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd), ochrany verejného zdravia, nízkoprahovej filozofie a venuje sa najmä sekundárnej prevencii.

Pracovníci poskytujú pomoc klientom, ktorí sa pokúšajú stabilizovať a/alebo zlepšiť svoju situáciu, minimalizovať škody vznikajúce z rizikového správania, znížiť riziko krvou prenosných (hepatitída typu B a C, HIV/AIDS a iné) a pohlavných ochorení (kvapavka, syfilis, HIV/AIDS a iné), motivovať ich k zmene a uschopňovať ich v ich rozhodnutiach. Základné služby sú klientom programu poskytované anonymne a bezplatne.

Ciele a úlohy

 • Zvyšovať najmä sociálnym poradenstvom motiváciu k zmene a prispieť k udržaniu a/alebo ku zlepšeniu životnej situácie klientov.
 • Napomáhať poradenstvom pri zvládaní záťažových situácií.
 • Zlepšiť kvalitu života sociálnou asistenciou, zmierňovať a eliminovať predsudky a mýty zo strany verejnosti a iných inštitúcií.
 • Zberom a bezpečnou likvidáciou použitých injekčných striekačiek znížiť riziko náhodného infikovania krvou prenosných a pohlavných ochorení a prispievať k ochrane verejného zdravia.
 • Znížiť počet opakovane používaných a zdieľaných injekčných striekačiek distribúciou sterilných injekčných striekačiek a iného zdravotníckeho materiálu a tým znížiť riziko prenosu krvou prenosných ochorení a prispievať k ochrane verejného zdravia.
 • Minimalizovať počet nechránených sexuálnych stykov a tým znížiť riziko prenosu pohlavných a pohlavne prenosných ochorení.

Poskytované služby

 • Poradenstvo v sociálnej, zdravotnej a právnej oblasti pre injekčných užívateľov drog, pre osoby pracujúce v sex-biznise, pre rodinných príslušníkov a osoby blízke injekčným užívateľom drog a osobám pracujúcim v sex-biznise
 • Kontaktná práca
 • Výmenný servis a distribúcia najmä zdravotníckeho materiálu potrebného na bezpečnejšiu aplikáciu drogy a elimináciu rizikového správania
 • Kontakt s inými pomáhajúcimi odborníkmi (právnik, zdravotná sestra, psychiater a pod.)
 • Sociálna asistencia do sociálnych a iných služieb potrebných na stabilizovanie a/alebo zlepšenie aktuálnej situácie klienta (zdravotnícke a resocializačné zariadenia, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, súdy, pracovné agentúry a pod.)
 • Krízová intervencia
 • Situačná intervencia
 • Pomoc pri administrácii dokumentov, žiadostí a listín
 • Uschovanie dôležitých dokumentov, listín
 • Použitie telefónu či počítača s pripojením na internet pri riešení aktuálnej sociálnej alebo zdravotnej situácie
 • Doručenie pošty klienta a využitie poštovej adresy kontaktného centra
 • Distribúcia informačno-edukačných materiálov
 • Základné neinvazívne zdravotné ošetrenie
 • Potravinový servis (instantná polievka, keks, čaj, voda)

Cieľové skupiny

 • injekční užívatelia drog
 • osoby pracujúce v sex-biznise
 • rodinní príslušníci a osoby blízke injekčným užívateľom drog a osobám pracujúcim v sex-biznise
 • obyvatelia mesta Sereď a iných miest
 • odborná a laická verejnosť

Aktivityprogramu ZÓNA

3P – práca, pomoc, podpora

Projekt je zameraný na zvyšovanie kompetencií klientov a umožňuje odpracovať v kontaktnom centre hodiny, za ktoré dostane klient protiodmenu.

Projekt 3P-pomoc, práca podpora v programe ZÓNA je rozdelený na dve oblasti - sociálnu časť a komfortnú časť. V sociálnom balíku môže klient pracovať akékoľvek časové obdobie, ale max. 4 hodiny denne za 4,00 EUR/hod. Ako protihodnotu za odpracované hodiny nedostáva financie, ale môže si zaplatiť kolky na občiansky preukaz, výživné, splátky exekúcie, poistenia a pod. V komfortnom balíku si môže nakúpiť primerané jedlo, oblečenie, kredit, zaplatiť za ubytovňu a pod. Samozrejme, nie je možné za tieto financie nakúpiť drogy a alkohol. S klientom pracovníci vždy prechádzajú jednotlivé možnosti, pravidlá, podporujú ho v dosiahnutí stanoveného cieľa a spoločne zhodnocujú spoluprácu. Klienti sú tak vedení k zodpovednosti, učia sa čiastočným pracovným návykom a zvyšujú si kvalitu života.
,,Projekt 3P- práca, pomoc, podpora je podporený z programu ACF- Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 –2021. Správcom programu je nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.


STORMík

Projekt je zameraný na vydávanie rovnomenného časopisu z dielne organizácie výlučne pre injekčných užívateľov drog a osoby pracujúce v sex-biznise. Pilotne sa začal časopis vydávať v marci 2005 z vlastných prostriedkov, od roku 2007 bolo jeho vydávanie hradené z rôznych menších grantov. Cieľom projektu je vzdelávanie a informovanie klientov o témach, ktoré sú im blízke pútavou formou. Obsahom jednotlivých čísel časopisu sú príspevky najmä z oblasti rôznych možností eliminovania rizikového správania. Priestor sa venuje taktiež zaujímavostiam zo zahraničia a novinkám. Súčasťou sú aj príspevky od klientov vo forme obrázkov alebo príbehov. Časopis sa z roka na rok profesionalizuje, jeho úroveň po obsahovej ale aj grafickej stránke neustále narastá.

Časopisy STORMík na stiahnutie

Listová korešpondencia s klientmi

Pracovníci programu ZÓNA ponúkajú klientom aj možnosť písania si listov napr. do výkonu trestu odňatia slobody, liečebných zariadení, do zahraničia a pod. Hlavným cieľom tejto aktivity je podporiť a motivovať klienta aj na „diaľku“ v jeho túžbe zmeniť svoju životnú situáciu. Zároveň klient nezostáva opustený, má príležitosť sa poradiť, udržiavať sociálny kontakt.

4P - pomoc, práca, podpora a počítač

Kontaktné centrum ZÓNA je jedeným z troch existujúcich priestorov na Slovensku, kde ľudia užívajúci drogy a osoby pracujúce v sex-biznise môžu vyhľadať odborníkov.
Klientom poskytujeme pomoc, podporu, sprevádzanie, odborné poradenstvo, zdravotnícky materiál a pracovný tréning.
Kontaktné centrum denne navštívi cca 10 klientov a ich priemerný vek je 38 rokov. Väčšina z nich nemá základne znalosti týkajúce sa práce s počítačom, ktoré sú v súčasnej dobre tak veľmi potrebné. V ZÓNE sme používali 10 rokov starý počítač, ktorý aj napriek našej snahe už dlhšiu dobu nespĺňal svoj účel a zároveň klientov demotivoval v práci. Vďaka finančnému príspevku z grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange sme dostali príležitosť vymeniť naše staré počítače za nové a modernejšie a tým vznikol nový projekt 4P – pomoc, práca, podpora, počítač.  Medzi hlavné ciele projektu 4P – pomoc, práca, podpora a počítač patrí podpora motivácie a počítačovej gramotnosti, zvýšenie povedomia o bezpečnosti v online priestore a rozvoj kritického myslenia. Cieľom je tiež poukazovať na rizika rôznych pracovných ponúk so zacielením najmä na zahraničie a riziká obchodovania s ľuďmi. Aktivity projektu 4P sú naplánované tak, aby sa klienti mohli učiť od základu ovládania počítača až k bezpečnému používaniu sociálnych sieti. Zároveň všetky aktivity budú prispôsobené individuálnym zručnostiam každého klienta.
Ďakujeme nadácii Orange, že sprístupňuje digitálny svet naším klientom a nezabúda ani na tieto ohrozené cieľové skupiny.

Kontaktné údaje programu ZÓNA

Združenie STORMProgram ZÓNA

I. Krasku 2464/38, Sereď 92601

zona@zdruzeniestorm.sk

+421 917 816 654

Kontaktujte nás

Mgr. Pavol VančoKoordinátor programov, sociálny pracovníkTrnava, Sereď

0915 908 814

vanco@zdruzeniestorm.sk

https://www.high-endrolex.com/50