willing as well as the spiritual techniques often is the ideas attached to best https://factorybp.com/.quality best rolex submariner replica with cheap price and free shipping for most countries.

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - ECHO

Naše programy:ECHO

Preventívna a osvetová činnosť s verejnosťou.

Viac informácii o programe

Charakteristika programu ECHO

Program ECHO realizuje aktivity smerujúce k osvetovej a preventívnej činnosti od svojho vzniku. Prevažne ide o krátkodobé akcie, uskutočňované pravidelne. Medzi najčastejšie témy, ktoré komunikujeme odbornej či laickej verejnosti sa týkajú bezpečnej likvidácie injekčného materiálu, minimalizácie rizík na festivaloch, prevencie obchodovania s ľuďmi, HIV a pod. V rámci programu sme zorganizovali aj niekoľko medzinárodných konferencií na témy týkajúce sa drog, nízkoprahovosti a iných dôležitých oblastí.

Poskytované služby

 • Preventívne prednášky a skupinové aktivity
 • webináre prevažne na témy drogy a experimentovanie, rizikové správanie, deti a mládež, efektívna prevencia na školách 
 • Vzdelávanie v špecifických témach ako Najaktuálnejšie drogy medzi deťmi a mládežou, Komunikačné zručnosti, Ako hovoriť o drogách?
 • Znižovanie rizík počas kultúrnych podujatí, najmä počas festivalov
 • Zbieranie relevantných dát pre súkromné, štátne ale aj iné organizácie, ktoré môžu napomôcť pri tvorbe strategických materiálov ale aj pri súdnych procesoch

Cieľové skupiny

 • Laická a odborná verejnosť
 • Účastníci festivalov, podujatí

Aktivityprogramu ECHO

Bezpečne v komunite

Združenie STORM už viacej ako 15 rokov realizuje preventívne aktivity najmä v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Zamerané sú hlavne na ochranu verejného zdravia klientov ale aj obyvateľov dotknutých miest (Sereď, Nitra, Trnava). Súčasťou ochrany verejného zdravia sú aj aktivity zamerané na odstraňovanie pohodeného injekčného materiálu v exteriéroch miest. Cieľom je vyhľadávanie a bezpečná likvidácia použitých injekčných striekačiek a znižovanie nákazy ochorení pri náhodnom poranení. Pravidelnosť zberu injekčných striekačiek a zapojenie komunity obyvateľov pri identifikácií exponovaných lokalít zaručuje minimalizáciu tohto materiálu na verejných priestranstvách. Okrem samotných zberov pracovníci pravidelne kontrolujú aj nádoby na injekčný materiál „FIXPOINT“, ktorý sa nachádza v Nitre, Trnave a vo Zvolene.

Ako sa zachovať ak nájdete voľne pohodenú injekčnú striekačku? Kliknite a dozviete sa. 

Ak máte záujem o naše aktivity vo vašom meste, napíšte nám na info@zdruzeniestorm.sk

Chill out zóna na festivaloch

Atmosféra mnohých najmä hudobno-tanečných festivalov môže podnecovať k experimentovaniu a užívaniu drog. Našimi preventívnymi aktivitami chceme upozorniť na riziká spojené s užívanim drog, ich kombinovaním a neodhadnutím účinkov. Taktiež prinášame Harm Reduction odporúčania, ktoré môžu škody či iné negativa minimalizovať. Ak máte záujem o naše aktivity vo vašom meste, napíšte nám na info@zdruzeniestorm.sk

Preventívna prednášková činnosť

V programe na pravidelnej ročnej báze ponúkame preventívne diskusie a aktivity napríklad k témam obchodovanie s ľuďmi a ochrana pred HIV/AIDS, marihuana, ako sa rozprávať o drogách, ako bezpečne likvidovať nájdené ihly a pod. Besedy či skupinové stretnutia sa dotýkajú najčastejších mýtov a faktov, posilňujú zodpovedné správanie a odtabuizovávajú tieto témy.

Ak máte záujem o naše aktivity vo vašom meste, napíšte nám na info@zdruzeniestorm.sk

Odborné konferencie

Združenie STORM v spolupráci s ďalšími partnermi zorganizovalo niekoľko medzinárodných konferencií na témy týkajúce sa hlavných oblastí práce združenia. Z niektorých konferencií bol publikovaný aj recenzovaný zborník.

 • konferencia KOMPOZIT - komunita mysliaca pozitívne 2022
 • konferencia Nenásilne o násilí 2016
 • konferncia Harm reduction 2014
 • konferencia Obchodovanie s ľuďmi – prevencia, výskum, prax 2013
 • konferencia Zmysluplnosť nízkoprahových programov 2012

Kontaktné údaje programu ECHO

Združenie STORMProgram ECHO

Nedbalova 540/17, Nitra 94911

info@zdruzeniestorm.sk

+421 905 943 229

Kontaktujte nás

Mgr. Pavol ŠčasnýKoordinátor programu, sociálny pracovník

0905 943 229

scasny@zdruzeniestorm.sk

https://www.high-endrolex.com/50