https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - KAMOŠME SA

O nás / Blog

KAMOŠME SA

Prepojenie sociálnej práce a pedagogiky. Význam spolupráce medzi ZŠ, SŠ školami a preventívnym programom STEREO.

V otázke vzniku sociálno-patologických javov na školách sa často skloňuje otázka: ,,KTO za to môže?"

  • keď nastane v triede kyberšikana?
  • že v triede Anička napadla fyzicky Jura?
  • keď Alojzovi a Zuzke nájde vyučujúca ,,žuvák“ pod perou na hodine?

Podľa môjho názoru, je potrebné odhaliť ohnisko veci, zakaždým. Nuž, zreálnime sa, málokedy sa   to deje, je to náročné (dôvody bývajú rôznorodé). My, sociálni pracovníci/čky pracujúci s mládežou sa v práci zameriavame na otázku prevencie, to znamená:

AKO? Ako predísť tomu, aby sme vyššie spomenuté otázky riešili v školskom prostredí v čo najnižšej možnej miere?  


Z prostredia nízkoprahového klubu a terénu sme sa rozšírili do škôl a viacerých krajov Slovenska. Cítili sme, že je potrebné naše pôsobenie aj tam – na mieste, kde naši klienti/ky trávia väčšinu svojho času. Tam, kde primárno – sekundárna prevencia patrí. Pedagogika a sociálna práca majú spoločný nielen humanistický prístup - orientovaný na človeka. Majú v širšom chápaní vychovávať, riešiť vzniknuté nežiadúce situácie na školách.

V programe STEREO realizujeme primárno-sekundárnu formu prevencie. Interaktívne workshopy  realizujeme od 7 roč. ZŠ do 4 roč. na SŠ. Naše jednorazové stretnutia trvajú 90 min. Komunikujeme na nich so žiakmi/čkami otvorene, nám vlastným Harm Reduction prístupom (filozofia znižovania rizík). Mojim cieľom počas hodiny je žiakov/čky zreálniť. Pracujem s argumentmi podloženými relevantnými faktami, výskumami.

V školách oceňujú, že sme zvonku. Nezainteresovaní/é do diania vnútri školy. Nám to zas pomáha mať nadhľad a ísť do každej triedy s čistým štítom, bez očakávaní.

Pri práci s mládežou v nízkoprahových službách sa väčšinou stretávam s témou škola, všetko spojené s ňou. Som vďačná, že som aj na základe toho absolvovala dodatočné pedagogické štúdium. Pomohlo mi získať vhľad do výchovno-vzdelávacieho procesu. Vnímam  pozitívne, že kúskom seba prispievam do preventívnych aktivít na školách. 

Myšlienka na záver. Stotožňujem sa s výrokom írskeho básnika W.B. Yeats: ,,učenie druhých  neznamená, že máte naplniť prázdny džbán, ale že máte zapáliť oheň”.

Mgr. Petra Fiľová

Sociálna pracovníčka v programe CIRKUS, lektorka v programe STEREOhttps://www.high-endrolex.com/50