https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - KROK VPRED

Naše programy:KROK VPRED

Nízkoprahový terénny program pre osoby užívajúce drogy, osoby pracujúce v pouličnom sex-biznise, ich rodiny, blízkych a verejnosť.

Viac informácii o programe

Charakteristika programu KROK VPRED

Program KROK VPRED vychádza z filozofie Harm Reduction a nízkoprahovej filozofie. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce celoročne znižuje riziká vyplývajúce z injekčného užívania drog a práce v sex-biznise.
Program KROK VPRED účinne vypĺňa medzeru medzi primárnou a terciárnou starostlivosťou o klienta. Kontaktní pracovníci pracujú s aktívnymi injekčnými užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise bez toho, aby od nich vyžadovali ukončenie rizikového správania.
Terénna sociálna práca sa realizuje v mestách: Nitra, Sereď a Trnava vo večerných hodinách.

Ciele a úlohy

 • Prispieť k zníženiu zdravotných a sociálnych rizík vyplývajúcich z vnútrožilového užívania drog u obyvateľov miest Nitra, Sereď, Trnava a osôb zdržiavajúcich sa v danej lokalite prostredníctvom mobilnej terénnej sociálnej práce.
 • Kontaktovať a poskytovať poradenstvo a ďalšie služby osobám pracujúcim v pouličnom sex-biznise najmä v mestách Sereď a Trnava.
 • Znížiť počet opakovane používaných a zdieľaných injekčných striekačiek prostredníctvom distribúcie sterilných injekčných striekačiek a iného zdravotníckeho materiálu a tým zmierniť riziko prenosu krvou prenosných ochorení (hepatitída typu B a C, HIV/AIDS a iné) medzi užívateľmi.
 • Znížiť riziko náhodného prenosu krvou prenosných ochorení na majoritnú populáciu zberom a bezpečnou likvidáciou injekčných striekačiek.
 • Zvyšovať motiváciu klientov smerujúcu k zlepšeniu svojej životnej situácie prostredníctvom poradenstva.
 • Napomôcť klientom zlepšiť kvalitu svojho života prostredníctvom sociálnej asistencie (sprevádzanie kontaktnými pracovníkmi k lekárovi, na úrady a pod.).
 • Minimalizovať počet nechránených sexuálnych stykov u užívateľov drog a osôb pracujúcich v pouličnom sex-biznise a tým znížiť riziko prenosu pohlavných a pohlavne prenosných ochorení (kvapavka, syfilis, HIV/AIDS a iné) medzi klientmi programu, ako aj z klientov programu na majoritnú populáciu.
 • Zvyšovať kvalifikáciu a motiváciu kontaktných pracovníkov pravidelným vzdelávaním, samoštúdiom a supervíziou.

Poskytované služby

 • Výmenný servis a distribúcia materiálu potrebného na bezpečnejšiu aplikáciu drogy a elimináciu rizikového správania
 • Kontaktná práca
 • Poradenstvo v sociálnej, zdravotnej a právnej oblasti
 • Základné (neinvazívne) zdravotné ošetrenie
 • Informačný servis
 • Motivačné rozhovory
 • Krízová intervencia
 • Situačná intervencia
 • Sociálna asistencia
 • Potravinový servis


Cieľové skupiny

 • injekční užívatelia drog
 • osoby pracujúce v sex-biznise
 • rodinní príslušníci a osoby blízke injekčným užívateľom drog a osobám pracujúcim v sex-biznise
 • obyvatelia mesta Sereď a iných miest
 • odborná a laická verejnosť

Aktivityprogramu KROK VPRED

Ľudia z komunity

Prioritou projektu a jeho hlavným cieľom je uplatňovanie princípu zmysluplného zapájania injekčných užívateľov a užívateliek drog do implementácie Harm Reduction služieb a ich motivácia k aktívnej participácii na plánovaní, nastavovaní a realizácii terénnej služby výmeny injekčného materiálu v meste Trnava.

Čiastkovými cieľmi sú:

 • rozšírenie poskytovania terénnych služieb priamo ku skrytej vylúčenej komunite užívateľov drog v meste Trnava
 • zvyšovanie úrovne a zásahu poskytovaných služieb prostredníctvom pravidelného (2x mesačne) obojsmerného (pracovník/ka – klient/ka | klient/ka – pracovník/ka) zdieľania informácií, vzdelávania a poradenstva,
 • využívanie potenciálu aktívnych injekčných užívateľov drog pre terénnu prácu smerom k zvýšeniu ochrany verejného zdravia,
 • stabilizácia a nácvik základných zdravotných, sociálnych a spoločenských návykov,
 • posilňovanie, rozvoj a budovanie zdravého sebavedomia klientov a klientiek združenia zamerané na solidárnu pomoc k svojpomoci a ich zmocňovanie.

STORMík

Projekt je zameraný na vydávanie rovnomenného časopisu z dielne organizácie výlučne pre injekčných užívateľov drog a osoby pracujúce v sex-biznise. Pilotne sa začal časopis vydávať v marci 2005 z vlastných prostriedkov, od roku 2007 bolo jeho vydávanie hradené z rôznych menších grantov. Cieľom projektu je vzdelávanie a informovanie klientov o témach, ktoré sú im blízke pútavou formou. Obsahom jednotlivých čísel časopisu sú príspevky najmä z oblasti rôznych možností eliminovania rizikového správania. Priestor sa venuje taktiež zaujímavostiam zo zahraničia a novinkám. Súčasťou sú aj príspevky od klientov vo forme obrázkov alebo príbehov. Časopis sa z roka na rok profesionalizuje, jeho úroveň po obsahovej ale aj grafickej stránke neustále narastá.

Časopisy STORMík na stiahnutie


3P – práca, pomoc, podpora

Projekt je zameraný na zvyšovanie kompetencií klientov a umožňuje odpracovať hodiny, za ktoré dostane klient protiodmenu.

Projekt je rozdelený na dve oblasti - sociálnu časť a komfortnú časť. V sociálnom balíku môže klient pracovať akékoľvek časové obdobie, ale max. 4 hodiny denne za 4,00 EUR/hod. Ako protihodnotu za odpracované hodiny nedostáva financie, ale môže si zaplatiť kolky na občiansky preukaz, výživné, splátky exekúcie, poistenia a pod. V komfortnom balíku si môže nakúpiť primerané jedlo, oblečenie, kredit, zaplatiť za ubytovňu a pod. Samozrejme, nie je možné za tieto financie nakúpiť drogy a alkohol. S klientom pracovníci vždy prechádzajú jednotlivé možnosti, pravidlá, podporujú ho v dosiahnutí stanoveného cieľa a spoločne zhodnocujú spoluprácu. Klienti sú tak vedení k zodpovednosti, učia sa čiastočným pracovným návykom a zvyšujú si kvalitu života.

FIXPOINT

Verejný kontajner na injekčné striekačky v mestách Nitra, Trnava a Zvolen. V meste Trnava sme v roku 2017 umiestnili prvý bezpečnostný kontajner na injekčné striekačky na Slovensku, ktorý môžu využiť nielen užívatelia drog ale i bežní obyvatelia. Následne sme rozšírili počet kontajnerov v ďalších mestách. Kontajneri sú pravidelne kontrolované pracovníkmi združenia a ihly sú z neho bezpečne likvidované. Inšpiráciu a technológiu kontajneru sme získali od partnerskej organizácie Progressive o.p.s..

Bezpečne v komunite Nitra
Bezpečne v komunite Zvolen
Bezpečne v komunite Trnava
Bezpečne v komunite Sereď

Kontaktné údaje programu KROK VPRED

Združenie STORMProgram
KROK VPRED
Nitra, Sereď

Nedbalova 540/17, Nitra 94911

krokvpred@zdruzeniestorm.sk

+421 905 788 275

Kontaktujte nás

Združenie STORMProgram
KROK VPRED
Trnava

K. Čulena 12, Trnava 917 01

krokvpred@zdruzeniestorm.sk

+421 915 908 814

Kontaktujte nás

Mgr. Pavol VančoKoordinátor programov, sociálny pracovníkTrnava, Sereď

0915 908 814

vanco@zdruzeniestorm.sk

Mgr. Tatjana Tomićkoordinátorka programu, sociálna pracovníčkaNitra, Sereď

+421 905 788 275

tomic@zdruzeniestorm.sk

https://www.high-endrolex.com/50